20151226 - Chanika Tongmon (Sexy.Im), SO Sofitel - SweeAnn