20151226 - Chanika Tongmon (Im), SO Sofitel - SweeAnn